Hội đồng Lý luận Trung ương bế mạc kỳ họp thứ sáu

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 14:33

Sau 3 buổi làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, khách quan, khoa học, ngày 3-1 tại Hà Nội, kỳ họp thứ sáu (nhiệm kỳ 2011-2015) Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành mục tiêu, chương trình đề ra và bế mạc. Đồng chí Đinh Thế Huynh, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, phát biểu nhấn mạnh: Các ý kiến phong phú, khẳng định các báo cáo tư vấn được chuẩn bị khá công phu, nghiêm túc, có tính khái quát hệ thống; đề cấp mọi chiều cạnh của vấn đề. Về Báo cáo tư vấn các ý kiến thống nhất kiến nghị về sự cần thiết Trung ương ban hành Nghị quyết tăng cường lãnh đạo công tác vận động nhân dân và khẳng định vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, cả trong kháng chiến và trong xây dựng hòa bình. Chính nhân dân là người làm nên lịch sử. Công tác vận động nhân dân là công tác của toàn Đảng, của Nhà nước và của cả hệ thống chính trị, của chính nhân dân. Cần tiếp thu làm rõ thêm bối cảnh của công tác vận động nhân dân, nhất là làm rõ những biến động, những đặc điểm mới, những vấn đề mới nảy sinh, trong cơ cấu các giai cấp, tầng lớp xã hội, gắn với đó là quyền lợi, ý thức và quyền làm chủ của nhân dân hiện nay… Đặc biệt coi trọng giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt; xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh thực sự của dân, do dân, vì dân; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở. Nhiều ý kiến đề nghị nên dùng cụm từ “Công tác vận động nhân dân trong tình hình mới” không dùng từ "quần chúng". Dự thảo Báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận -thực tiễn về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay” cần nêu rõ quan điểm chỉ đạo về việc đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị; đổi mới, hoàn thiện không phải chỉ để ổn định hoặc chỉ để phát triển, mà là nhằm bảo đảm mục tiêu: ổn định và phát triển đất nước. Dự thảo Báo cáo tư vấn “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường” các ý kiến nhấn mạnh cần làm rõ hơn những yếu kém, bất cập về nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường; những chủ trương, quan điểm về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường đã chậm được hiện thực hóa thành cơ chế chính sách, giải pháp cụ thể. Kiến nghị cần xây dựng hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách; cần làm rõ và khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của một số bộ, ngành… “Môt số vấn đề lý luận-thực tiễn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng trong tình hình mới”.

Cũng tại lễ bế mạc đồng chí Đinh Thế Huynh còn nêu những công việc trọng tâm năm 2013 của Hội đồng, trong đó có nhiệm vụ tổ chức, triển khai thực hiện tốt các đề tài nghiên cứu phục vụ việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; tổ chức nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước về Tổng kết 30 năm đổi mới và thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới.

Nguồn: QĐNDOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]