Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2013): Đảng ta - Đảng của dân tộc Việt Nam

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 13:39

Mỗi độ xuân về, nhân dân ta đón xuân và chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng. Đảng cộng sản Việt Nam được nhân dân gọi với một cách gọi chân tình, gần gũi, nồng ấm và duy nhất: Đảng ta.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, tháng 2/1951, Bác Hồ đã nói về Đảng: Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là Đảng của dân tộc Việt Nam. Ngoài lợi ích vì Tổ quốc, vì nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác.

Điều Bác dạy không chỉ nói lên tình cảm của nhân dân ta với Đảng mà còn nói đến trách nhiệm chính trị nặng nề của Đảng trước tiến trình phát triển và tương lai của dân tộc.

Trong hành trình dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên nhiều truyền thống quý báu. Một trong những số đó là truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền đất nước: “Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại trào lên như những đợt sóng mạnh mẽ; nó nhấn chìm bè lũ cướp nước và bán nước” (Bác Hồ).

Thế mà, hơn tám mươi năm trước đây dân tộc ấy lại chịu dưới ách thống trị của thực dân, phong kiến. Khi đó, không phải các thế hệ người Việt thiếu quyết tâm cứu nước; không phải người Việt thiếu sự hy sinh. Song, trước khi Đảng ta ra đời, con đường cứu nước, giải phóng dân tộc hoàn toàn bế tắc và khủng hoảng toàn diện…

Lớp lớp các thế hệ người Việt đã ra đi, tiếp nối nhau tìm con đường giải phóng. Lịch sử dân tộc không chấp nhận nô lệ, không chấp nhận mất nước. Lịch sử dân tộc đòi hỏi dân tộc phải được giải phóng.

Nguyễn Tất Thành là một trong số những người con ưu tú của dân tộc ra đi tìm và đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn: con đường cách mạng giải phóng dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường cách mạng vô sản.

Người đã truyền bá con đường cứu nước đúng đắn ấy vào Việt Nam những năm 20 của thế kỷ 20, để tiến tới quá trình vận động ra đời một đội tiên phong lãnh đạo giai cấp và dân tộc thực hiện công cuộc giải phóng đất nước. Đội tiên phong đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ra đời đã giải quyết đúng đắn đòi hỏi của lịch sử đó là con đường cứu nước, giải phóng dân tộc mà các thế hệ người Việt Nam đã đổ nhiều xương máu đi tìm.

Trước khi Đảng ra đời, tất cả những ngọn cờ cứu nước đều thất bại và đều có chung một nguyên nhân cơ bản đó là thiếu một đường lối cứu nước đúng đắn để tập hợp và dẫn dắt dân tộc. Các phong trào này đều không xác định rõ giải phóng dân tộc theo khuynh hướng nào, đưa đất nước đi đâu.

Ngọn cờ phong kiến đã lạc hậu so với tiến trình lịch sử. Chế độ phong kiến Việt Nam kế tục nhau từ triều đại này tới triều đại khác mấy ngàn năm, tuy có nhiều ngọn cờ tập hợp lực lượng giải phóng được dân tộc nhưng cơ bản không giải phóng được người lao động, mà người lao động của dân tộc Việt Nam trong lịch sử cơ bản là nông dân. Thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc theo con đường phong kiến thì dù có giành được độc lập dân tộc nhưng kiếp người nô lệ cho địa chủ phong kiến của đại đa số nhân dân lao động không thay đổi.

Ngọn cờ cứu nước theo quan điểm tư sản đầu thế kỷ 20, có những tiến bộ nhất định. Tiêu biểu là ngọn cờ của cụ Phan Bội Châu, của cụ Phan Châu Trinh, của phong trào Duy Tân và phong trào của Việt Nam Quốc dân Đảng…

Nhiều sĩ phu tiêu biểu cho các phong trào này đã hy sinh cả cuộc đời, tính mạng của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc nhưng đường lối cứu nước vẫn hoàn toàn bế tắc. Sự bế tắc đó có nguyên nhân cơ bản là chế độ tư bản đã lỗi thời. Chủ nghĩa tư bản đã thống trị và áp bức nhân dân lao động dưới chiêu bài tự do, dân chủ, song bản chất bóc lột đã dần dần bị bóc trần.

Ở trong nước, giai cấp tư sản bóc lột giai cấp công nhân và lao động, không những thế, chúng còn vươn bàn tay đi chiếm đoạt thuộc địa, bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động tại đây. Ở thời điểm đó, toàn thế giới dưới ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc.

Đi theo con đường tư bản đồng nghĩa với việc, nếu giải phóng được dân tộc khỏi ách ngoại xâm nhưng nhân dân lao động vẫn bị giai cấp tư sản áp bức, bóc lột theo kiểu bóc lột mới. Các ngọn cờ cứu nước theo quan điểm tư sản còn mắc phải sai lầm hết sức cơ bản đó là không xác định đúng lực lượng cách mạng.

Không ngọn cờ nào nói đến tập hợp công nhân và nông dân, trong khi nông dân chiếm trên 90% dân số và công nhân có trên 1% dân số. Điều đó nghĩa là gần tuyệt đại đa số người dân Việt khi đó là công nhân và nông dân, một lực lượng cách mạng to lớn, đông đảo, bị áp bức, bóc lột nặng nề, căm thù đế quốc xâm lược sâu sắc thì không được tập hợp để giải phóng mình và giải phóng dân tộc…

Những sai lầm, thiếu sót của các ngọn cờ cứu nước trước khi Đảng ra đời đã được Đảng khắc phục một cách toàn diện và triệt để. Chính đường lối đúng đắn của Đảng bắt nguồn từ sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và của Đảng đã tập hợp được sức mạnh to lớn toàn dân tộc dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại đánh đuổi đế quốc xâm lược và bọn phong kiến tay sai giành lấy chính quyền về tay nhân dân để xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

Ngày nay, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhân dân ta đang từng bước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới vì chủ nghĩa xã hội. Chưa có bao giờ dân tộc ta có được sức mạnh toàn diện như ngày nay. Đảng ta, nhân dân ta đứng trước những thời cơ và vận hội vô cùng to lớn nhưng cũng đứng trước những nguy cơ, những thách thức không thể xem thường.

Một trong những thách thức không thể xem thường đó là thách thức trong công tác xây dựng Đảng, đổi mới và chỉnh đốn Đảng để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng là người lãnh đạo, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Toàn Đảng đang thực hiện quyết tâm chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khoá XI): Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Mấu chốt của vấn đề Đảng và xây dựng Đảng là chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sao cho đội ngũ này có đủ đức, đủ tài, trong đó đức là gốc. Trọng tâm của đức và tài là sự trung thực của các tổ chức, cơ quan, đơn vị của Đảng và của từng cán bộ, đảng viên.

Nghị quyết Trung ương IV đã bắt đầu đi vào cuộc sống, lòng tin của nhân dân đang có chiều hướng tích cực…Việc xây dựng Đảng, chống suy thoái về lý tưởng, về đạo đức và lối sống hoàn toàn không dễ dàng, không giản đơn mà phải có một quá trình với những giải pháp đồng bộ, toàn diện, trong đó rất cần có những biện pháp mạnh.

Đảng ta đang rất cần những người cán bộ, đảng viên một lòng, một dạ vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Nhân dân ta luôn luôn tin và mong muốn Đảng ta được xây dựng thật sự trong sạch, chân chính và vững mạnh, một Đảng mà ngoài lợi ích vì Tổ quốc, vì nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác.

Nguồn: BCM

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]