Sửa đổi 5 tiêu chí về nông thôn mới

Ngày đăng: Thứ sáu - 05/08/2016 13:27

5 tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, gồm các tiêu chí về chợ, thu nhập, cơ cấu lao động, giáo dục và y tế, vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định sửa lại theo Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20-2.

Theo đó, tiêu chí về chợ được sửa lại là theo quy hoạch và đạt chuẩn theo quy định, tiêu chí cũ là đạt chuẩn của Bộ Xây dựng. Tiêu chí về thu nhập được sửa lại là thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (triệu đồng/người), chỉ tiêu chung cho cả nước năm 2012 là 18 triệu đồng, năm 2015 là 26 triệu đồng và năm 2020 là 44 triệu đồng. Tiêu chí thu nhập bình quân cụ thể cho vùng trung du, miền núi phía Bắc, vùng Bắc Trung Bộ cùng là 13 triệu đồng, 18 triệu đồng và 35 triệu đồng lần lượt trong các năm 2012, 2015, 2020; vùng duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên cùng là 16 triệu đồng, 23 triệu đồng và 40 triệu đồng cho các năm 2012, 2015 và 2020. Vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long cùng có tiêu chí 20 triệu đồng, 29 triệu đồng và 49 triệu đồng trong 3 năm, 2012, 2015 và 2020. Vùng Đông Nam Bộ có tiêu chí cao nhất cả nước, lần lượt tương ứng trong năm 2012, 2015 và 2020 là 24 triệu đồng, 34 triệu đồng và 58 triệu đồng. Tiêu chí về cơ cấu lao động trước đây được quy định theo tỷ lệ lao động tối thiểu trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, nay được sửa lại thành tiêu chí về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, với chỉ tiêu chung đạt từ 90% trở lên. Tiêu chí về giáo dục được sửa lại với chỉ tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở, thay vì phổ cập giáo dục trung học như cũ. Chỉ tiêu đầu tiên trong tiêu chí về y tế theo Bộ tiêu chí cũ là tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, nay được sửa lại thành chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 70% trở lên, chung cho cả nước.

Nguồn: QĐNDOL

Bình luận ngay
 
Tắt Quảng Cáo [X]